Československý vojenský řád "Za svobodu"

Československý vojenský řád "Za svobodu" byl zřízen vládním nařízením č. 105/1946 Sb. ze dne 2. dubna 1946, jímž se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu" jakko vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Stanovy řádu byly s účinností ke dni 15. dubna 1948 doplněny vládním nařízením č. 30/1949 Sb. dne 18. ledna 1949, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.

Podle čl. 1 stanov byl Československý vojenský řád "Za svobodu" (v dalším řád) je založen vojenské vyznamenání pro československé i cizí státní občany a uděluje se za činy vojenské v zahraničí nebo ve vlasti v létech 1939 až 1945, jimiž přispěli k osvobození Československé republiky.

Řád mohl být udělen:

Řád má tři stupně:

Stuha je 37 mm široká, 60 mm dlouhá, z moirée hedvábí a je rozdělena takto: uprostřed modrý pruh o šířce 23 mm, ohraničený dvěma bílými proužky o šíři 1 mm, a na obou okrajích stuhy červený pruh 6 mm široký.

Řád se uděloval doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostal zároveň diplom, který který ho opravňoval řád nosit. Řád se neuděloval in memoriam.

Zemřel-li vyznamenaný, ponechal se řád dědicům, kteří jej však nesměli nosit.

Řád propůjčoval prezident republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud k tomu byli prezidentem zmocněni.

Zpět na hlavní stránku