Stránky

Řád bílého lva

Československý Řád bílého lva a Medaile bílého lva byly zřízeny vládním nařízením č. 362/1922 Sb. ze dne 7. prosince 1922. Stanovy byly doplněny nařízením č. 261/1924 Sb. a č. 120/1930 Sb. a č. 170/1936 Sb. Řád Bílého lva byl zřízen jako vyznamenání pro příslušníky cizích států za zásluhy, které získali o stát československý.

Řád Bílého lva byl zřízen v pěti třídách, přičemž tatáž osoba nemohla mít současně vyznamenání více tříd. Řád se uděloval ve dvou skupinách, vojenské a občanské, přičemž odznaky řádu se liší v závěsu převýšení (zkřížené meče u vojenské skupiny, zkřížené ratolesti u skupiny civilní).

Původní stanovy obsahovaly maximální počty možných udělení jednotlivých tříd. Tyto byly během existence řádu několikrát měněny. Vývoj počtu dekorací je zachycen v níže uvedené tabulce. Počet medailí nebyl stanovami limitován.

Třída řádu I. II. III. IV. V. Celkem
1922 50 150 400 2000 5000 7600
1924 150 300 750 2000 5000 8200
1930 200 350 900 1500 3000 5950
1936 250 400 900 1500 3000 6050

Řádový odznak Řádu Bílého lva je tvořen pětiramennou hvězdicí, jejíž paprsky se rozbíhají ze středu kruhu a na konci, kde jsou rozšířeny, jsou trojitě rozeklány, přičemž špice jsou zakončeny kuličkami. Mezi paprsky hvězdice jsou vždy kolmo ke středu hvězdy postaveny jednotlivé lípové lístky se stonky a navzájem paprsky hvězdice spojují. Hvězdice je granátovně červeně smaltovaná. Na střed hvězdice je na lícové straně upevněn modelovaný stříbrný lev malého státního znaku. Střední kruh rubové hvězdice nese na středu zlacený monogram ČSR. Středový kruh je vrouben zlaceným okrajem a tmavě modře smaltovaným nápisem PRAVDA VÍTĚZÍ. Nápis je rozdělen dvěma stylizovanými lipovými listy. Od středního kruhu vybíhající paprsky hvězdice jsou na rubové straně taktéž červeně smaltovány a nesou ve svém středu štíty zemských znaků – Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Hvězdice je pohyblivě zavěšena prostřednictvím provrtané kuličky na hrotu hořejšího paprsku k lipovému věnci, který má tvar ležícího oválu. Přes jeho střed jsou u vojenské skupiny zkříženy dva římské meče a u skupiny občanské dvě palmové ratolesti. Závěsy jsou oboustraně ražené a leštěné. Nad lípovým věncem je upevněn pohyblivý kruh pro zavěšení na stuhu.

Řád Bílého lva I. stupně – velkokříž
Odznak I. stupně - civilní skupina

Civilní skupina

etue pro I. stupeňoznačení výrobce na vnitřním víku etue
I. stupeň v etuiřádový odznak I. stupně avers
řádový odznak I. stupně reversKlopová miniatura pro I. stupeň

Snímek dekorace I. stupně – pozdější výroba po r. 1948 (na závěsném oušku již značeno “ZUKOV”:

Odznak I. stupně - civilní skupina výroba po roce 1948Odznak I. stupně - civilní skupina výroba po roce 1948
Odznak I. stupně - civilní skupina výroba po roce 1948 - detai závěsného ouška

Vojenská skupina

Dekorace vojenské skupiny I. stupně patří k nejvzácnějším dekoracím Řádu bílého lva vůbec (kromě kolany). Dle sdělení Kanceláře prezidenta republiky bylo v letech 1923 – 1961 uděleno pouze 85 těchto velkokřížů.

Odznak I. stupně na stuze - vojenská skupinaOdznak I. stupně na stuze - vojenská skupina
Odznak I. stupně na stuze - vojenská skupina


Dekret pro I. třídu s meči, aukce Orden und Auszeichnungen 17.5.2024, Dorotheum, Wien, položka 1293

Hvězda Řádu bílého lva (totožná pro I. a II. stupeň)

Výroba Karnet & Kyselý

Na rubovém medailonu je značka výrobce – podniku KARNET & KYSELY.

Hvězda I. stupně aversHvězda I. stupně revers, výroba KARNET KYSELY PRAHA
Hvězda I. stupně revers, výroba KARNET KYSELY PRAHA, detail reversuHvězda I. stupně revers, výroba KARNET KYSELY PRAHA, detail jehly

Pozdější výroba Zukov Praha

Na rubovém medailonu je již značka znárodněného výrobce – podniku ZUKOV. Vyobrazená hvězda je zajímavá tím, že jehla hvězda obsahuje ještě značku “KK” původního názvu podniku KARNET & KYSELY. Při výrobě hvězdy byly tedy možná po přechodnou dobu používány původní díly nebo u již vyrobených hvězd byl následně vyměněn rubový medailon. Nasvědčovalo by tomu i užití puncovní značky pro stříbro (“trojka” v trojúhelníčku), která byla v lednu 1949 nahrazena jinými puncovními značkami.

Hvězda I. stupně aversHvězda I. stupně revers, výroba ZUKOV PRAHA
Hvězda I. stupně revers, výroba ZUKOV PRAHA, detail reversuHvězda I. stupně revers, výroba ZUKOV PRAHA, detail jehly

Odznak I. stupně se nosí stuze 100 mm široké, ve vzdálenosti 5 mm od okraje probíhají oboustranně 15 mm široké bílé pruhy. Stuha je 180 cm dlouhá, nosí se přes pravé rameno k levému boku, kde je zakončena kokardou, pod níž je pak zavěšen znak řádu. Konce stuhy jsou zoubkovitě zastřiženy. Stuha jdoucí přes prsa leží v boku přes stuhu jdoucí na záda.

Řád Bílého lva I. stupně – velkokříž s řetězem

Dekorace I. stupně s řetězem - vojenská skupinaDekorace I. stupně s řetězem - vojenská skupina

Doplnění Řádu Bílého lva o řetěz proběhlo dodatečně v roce 1924. Řetěž je součástí nejvyššího stupně. První stupeň tak mohl být udělen současně s řetězem nebo jako dříve bez řetězu. Řádový řetěz mohl být udělen též dodatečně, čímž se zdůraznila zvláštní pocta při udělení řádu vyhrazená hlavám a představitelům států.

Snímky kolany (model do roku 1960) z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSR - detail kolany

Miniatura dekorace I. stupně:

Řád bílého lva ČSR - miniaturaŘád bílého lva ČSR - miniatura

Řád Bílého lva II. stupně – velkodůstojník

Řád bílého lva II. stupně, avers

Civilní skupina (Provenience Sbírka Otto Grosz, aukce ČNS 12/2005, položka 27). Dekorace II. stupně, výroba ZUKOV PRAHA (1948-1960). Rubový medailon hvězdy již nese označení znárodněného výrobce “ZUKOV – PRAHA XI.”, na jehle se však stále ještě vyskytuje značka výrobce “KK”. Na lícu hvězdy se na konci spodního ramene nachází puncovní značka, kříž puncován na závěsném kroužku (viz. obrázky). Na přední straně etuje je jeden zapínací systém uprostřed. Vybrání pro dekoraci uvnitř etuje je kulaté, bez výřezů pro hroty kříže.

Řád bílého lva II. stupně, civilní skupinaŘád bílého lva II. stupně, civilní skupina
Řád bílého lva II. stupně, civilní skupinaŘád bílého lva II. stupně, kříž - civilní skupina, avers
Řád bílého lva II. stupně, kříž - detail závěsného kroužkuŘád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání ZUKOV, avers
Řád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání ZUKOV, reversŘád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání ZUKOV, detail jehly
Řád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání ZUKOV, detail puncu

Vojenská skupina

. Dekorace II. stupně, vydání Karnet & Kyselý. Na rubu etuje je značka jejího výrobce “Lindauer Praha”. Existují i etuje s označením “Karnet a Kyselý, továrna na odznaky”. Etuje má na přední straně dvě zapínání, vybrání pro dekoraci je vyrobeno “na míru” a obsahuje vybrání pro hroty s kuličkami. Hvězda této dekorace je zajímavá tím, že medailon se lvem je mírně otočen proti směru hodinových ručiček (patrno na obrázku), rubový medailon obsahuje označení “Karnet Kyselý Praha”.

Řád bílého lva II. stupně, vojenská skupinaŘád bílého lva II. stupně, vojenská skupina
Řád bílého lva II. stupně, vojenská skupinaŘád bílého lva II. stupně, vojenská skupina
Řád bílého lva II. stupně, kříž - vojenská skupina, aversŘád bílého lva II. stupně, kříž - vojenská skupina, revers
Řád bílého lva II. stupně, kříž - detail závěsného kroužkuŘád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání Karnet a Kyselý, avers
Řád bílého lva II. stupně, hvězda - vydání Karnet a Kyselý, revers

Řád Bílého lva III. stupně – komandér

Řády bílého lva III. stupně, avers

Dekorace III. stupně je totožná s dekorací II. stupně, avšak bez hvězdy.

Vojenská skupina – dekorace nošená po francouzském vzoru:

Odznak III. stupně - vojenská skupina, aversOdznak III. stupně - vojenská skupina, revers
Odznak III. stupně - vojenská skupina, etujeOdznak III. stupně - vojenská skupina, detail závěsného  kroužku

Civilní skupina:

Odznak III. stupně - civilní skupina, aversOdznak III. stupně - civilní skupina, revers

Řád Bílého lva IV. stupně – důstojník

Civilní skupina:

Dekorace IV. stupně - civilní skupina, aversDekorace IV. stupně - civilní skupina, revers
Dekorace IV. stupně - civilní skupina, v etuisDekorace IV. stupně - civilní skupina, etue
Dekorace IV. stupně - etueDekret k dekoraci IV. stupně - civilní skupina

Dekret k dekoraci IV. stupně - civilní skupina

Miniatura dekorace IV. stupně civilní skupiny:

Miniatura dekorace IV. stupně - civilní skupina, aversMiniatura dekorace IV. stupně - civilní skupina, revers

Vojenská skupina – dekorace nošená po francouzském vzoru:


Odznak je o čtvrtinu menší než odznak II. a III. stupně. Průměr obvodu hvězdice činí 46 mm, průměr středního kruhu je 15 mm, vybíhající paprsky mají dole šířku 2,25 mm, na konci opět 15 mm. Střední hroty paprsků jsou vzdáleny 21 mm od středu, postranní hroty 17 mm, lev má průměr 25,5 mm, medailon v reversu průměr 11,5 mm. Lípový věnec v závěsu má rozměr 24 x 15 mm. Stuha je 40 mm široká, šarlatově červená a má ve vzdálenosti 22 mm od okraje oboustranně 6 mm široké bílé pruhy. Délka stuhy je 60 mm, dolejší okraj k závěsu s dílky 45 se sbíhajícími. Na stuze je upevněna červenobílá roseta o průměru 20 mm.

Řád Bílého lva V. stupně – rytíř

Dekorace V. stupně - civilní skupina, aversDekorace V. stupně - civilní skupina, revers
Etue k V. stupni, revers

Dekret k dekoraci V. civilní skupiny:

Dekret k dekoraci V. stupně - civilní skupina

Dekret k dekoraci V. stupně vojenské skupiny udělený důstojníkovi rumunské armády. Zajímavá je dobová kresba v horní části dekretu:

Dekret k dekoraci V. stupně - vojenská skupina

Odznak V. stupně je totožný se IV. stupněm jen s tím rozdílem, že okraje smaltované hvězdice, lipové listy, monogram a okraj středního kruhu jsou stříbrné a nejsou pozlaceny. Náprsní stuha, podobná jako u IV. stupně, je bez rozety.

Zlatá medaile Bílého lva

Zlatá medaile - civilní skupina - aversZlatá medaile - civilní skupina - revers

Dekret Zlaté medaili Bílého lva – civilní skupina:

Dekret k Zlaté medaili - civilní skupina

Stříbrná medaile Bílého lva

Stříbrná medaile - vojenská skupina - aversStříbrná medaile - vojenská skupina - revers

Stříbrná medaile - civilní skupina - aversStříbrná medaile - civilní skupina - revers
Stříbrná medaile - civilní skupinaStříbrná medaile - civilní skupina
Stříbrná medaile - civilní skupinaStříbrná medaile - civilní skupina
Stříbrná medaile - civilní skupina

Vládním nařízením č. 10/1961 Sb. o udělování Československého řádu Bílého lva byla přijata nová právní úprava. Řád byl nadále rozdělen pouze do tří tříd z nichž prvá byla nejvyšší a další dvě postupně nižší. Táž osoba nemohla mít současně vyznamenání více tříd. a byl udělován příslušníkům jiných států, kteří se mimořádně zasloužili o československý stát, o rozvoj přátelských styků s Československou socialistickou republikou nebo o rozvoj přátelství a spolupráce mezi národy. Řád byl udělován prezidentem republika zejména významným politickým a jiným veřejným činitelům, představitelům mezinárodních organizací i hospodářským a kulturním představitelům.

Řád bílého lva I. stupně 1961 – 1990

Řád Bílého lva I. stupně - vojenská skupina
Řád Bílého lva I. stupně - občanská skupina

Řád bílého lva ČSSR - velkokříž na stuzeŘád bílého lva ČSSR - hvězda řádu

Hvězda Řádu bílého lva ČSSR – model po roce 1960:

Řád bílého lva ČSSR - hvězda řáduŘád bílého lva ČSSR - hvězda řádu
Řád bílého lva ČSSR - hvězda řáduŘád bílého lva ČSSR - hvězda řádu
Řád bílého lva ČSSR - hvězda řádu

I. stupeň sestává z řádové dekorace, stuhy, hvězdy případně též řetězu. Stuha je šarlatově červená, 100 mm široká a 180 cm dlouhá z moirée hedvábí, opatřená po obou krajích ve vzdálenosti 5 mm
od okraje bílým pruhem v šíři 15 mm. Nosí se přes prsa od pravého ramene k levému boku, kde se kříží v uzel ve tvaru kokardy, přikrývající kotvu k zavěšení řádového odznaku.

Řádovým odznakem je pětidílná hvězdice, jejíchž pět paprsků pramení z kruhu o průměru 23 mm. Konec každého paprsku vybíhá ve tři hroty. Špičky hrotů jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Paprsky hvězdy jsou navzájem spojeny lípovými listy. Celkový průměr okruhu hvězdice je 68 mm. Hvězdice je na přední straně granátově smaltovaná, okraje středního kruhu a paprsků jsou zlaté a kuličky na hrotech a lípové listy mezi paprsky zlaté. Na středu hvězdice je připevněn stříbrný lev ze státního znaku Československé socialistické republiky. Na zadní straně hvězdice je střední kruh granátově smaltován, nese ve středu zlatý monogram “ČSSR” a je vrouben zlatým okrajem, v němž je vyryto heslo “Pravda vítězí” tmavomodře smaltovaným písmem a zdobeným dvěma stylisovanými lípovými listy. Paprsky jsou rovněž granátově smaltované. Okraje paprsků jsou zlacené a leštěné. S kuličkou na středním hrotu hořejšího paprsku středního je pohyblivě spojen oboustranně ražený zlatý lípový věnec tvaru ležícího oválu v rozměru 35 : 25 mm, přes jehož střed jsou skříženy u řádu udělovaného osobám vojenským dva meče, u řádu udělovaného osobám civilním dvě palmy, rovněž zlaté. Lípový věnec je nahoře opatřen pohyblivým kruhem k zavěšení odznaku. Odznak se nosí zavěšený v kokardě stuhy.

Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované a paprskově vzorkované. Mezi kruhy je umístěno heslo “Pravda vítězí” s dvěma stylisovanými lípovými listy, rovněž stříbrně lesklé. Prostora středního kruhu je vyplněna stříbrným lvem státního znaku v mdlém provedení. Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají šikmo nazad v osmihrannou hvězdici stříbrné, leštěné paprsky, mající tvar dlouhých, k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců.

Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku s okrajovou ozdobou z lípových listů, vypoukle raženou kolem monogramu “ČSSR”. Na stěnách jsou patrny mírné stopy paprsků ze strany přední. Hvězda se nosí na levé straně prsou.

Řád bílého lva I. stupně 1961 – 1990 – řetěz

Tento znak může být udělen buď současně s ostatními znaky prvé třídy, nebo později zvláště, a to především hlavám cizích států, v případech zvláštního zřetele hodných i jiným příslušníkům cizích států.

Řetěz sestává z dvaceti článků spojených navzájem na obvodě řetězu vždy dvěma řetízky. Ve středu je článek závěsový, tvořící monogram z iniciálek “ČSSR”, po obou jeho stranách střídají se články, na nichž je lev ze státního znaku Československé socialistické republiky, s články z iniciálek “ČSSR”. Článků se lvem je deset, článků s monogramem “ČSSR” spolu s článkem závěsovým taktéž deset.

Článek závěsový určený k zavěšování řádového odznaku má celkem tvar pravidelného lichoběžníku. Je vyplněn monogramem “ČSSR” v bílém smaltu se zlatou facetovou obrubou, podloženým vzdušnou ratolestí vavřínu, smaragdově zeleně smaltovanou. Okraje a zadní strana článku jsou zlaté, leštěné. Síla článku je 2 mm. Článek je na zadní straně opatřen záponkou k zavěšení řádového odznaku.

Článek se lvem má podobu čtverce o základně 24 mm dlouhé. Ve středu je připevněn na červeně smaltované desce, vroubené zlatým kruhem o průměru 18 mm, stříbrný lev ze státního znaku. Kolem desky je vyřezávaný zlatý nápis “Pravda vítězí”, dělený dvěma lípovými listy a zevně vroubený zlatým kruhem o průměru 24 mm. Rohy článku jsou vyplněny vzdušnou lípovou ozdobou, rovněž zlatou. Okraje a zadní strana článků jsou zlaté, leštěné; síla článku je 2 mm.

Článek s iniciálkami “ČSSR” má tvar pravidelného lichoběžníku, jehož základna tvoří část zevního obvodu řetězu. Utvořen je zlatým plastickým monogramem “ČSSR” s lesklou facetou, podloženým vzdušnou zlatou vavřínovou ratolestí.
Okraje a zadní strana hladká, zlatá. Síla článku 2 mm.

Spojovací řetízky jsou zlaté a skládají se ze tří čtyřhranných článků s otupenými rohy, na přední straně plastických, lesklých, na zadní straně plochých. Články jsou navzájem spojeny oválovými zdobenými kroužky a s články řetězu zdobenými kroužky připájenými na tyto články.

Snímky kolany z výstavy Krása evropské faleristiky v roce 2009:

Řád bílého lva ČSSR - kolana řáduŘád bílého lva ČSSR - detail kolany

Snímky kolany z výstavy Československé řády a vyznamenání v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu (2009-2010):

Řád bílého lva ČSSR - kolana řádu
Řád bílého lva ČSSR - detail kolany

Řád bílého lva II. stupně 1961 – 1990

Řádový odznak zavěšený na stuze kolem krku a na pravé straně prsou hvězda.

Řádovým odznakem je pětidílná hvězdice jako u třídy prvé, avšak v rozměru o jedenáctinu zmenšeném a s lípovým věncem, zmenšeným na ovál 30 : 20 mm. V témže poměru jsou zmenšeny meče i palmy. Na závěsném kruhu je návlečka pro stuhu, na přední ploše granátově smaltovaná se zlatými okraji.

Stuha je z moirée hedvábí, 50 cm dlouhá, 45 mm široká, šarlatově červená a má po obou krajích ve vzdálenosti 3 mm od okraje 7 mm široký bílý pruh. Hvězda jako u třídy prvé.

Řád bílého lva ČSSR - dekorace III. stupně aversŘád bílého lva ČSSR - hvězda řádu

Řád bílého lva III. stupně 1961 – 1990

Znaky třídy třetí jsou tytéž jako u třídy druhé, avšak bez hvězdy.

Řád bílého lva ČSSR - dekorace III. stupně aversŘád bílého lva ČSSR - dekorace III. stupně revers

KOUPÍM ŘÁD BÍLÉHO LVA, NEJRADĚJI V PŮVODNÍ ETUJI PŘÍP. I S DOKLADY O UDĚLENÍ. KOUPÍM I SAMOTNÉ ETUE, DEKRETY, STUHY, POŠKOŽENÉ DEKORACE ČI JEJICH ČÁSTI. Kontaktovat mě můžete na tel. 603 492 329 nebo na info@vyznamenani.net