Stránky

Česká a Slovenská federativní republika

Zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990 o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky, který nabyl účinnosti ke dni 15. října 1990 byla dosavadní systém komunistických vyznamenání zrušen a vytvořen systém nový.

Udělením nebo propůjčením státních vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky stát podle zákona oceňoval vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské a výjimečné činy.

Vyznamenání byla řády a medaile. Vyznamenání se udělovala nebo propůjčovala jednotlivcům; výjimečně mohla být udělena nebo propůjčena vojenským útvarům, majícím prapor.
 
Nejvyšším vyznamenáním České a Slovenské Federativní Republiky byl Řád Bílého lva; uděloval se občanům jiných států, kteří se významně zasloužili o Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Dále byly zřízeny:
a) Řád Tomáše Garrigue Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva,
b) Řád Milana Rastislava Štefánika jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky,
c) Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot,
d) Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o blaho státu nebo obce,

Právo udělovat, propůjčovat nebo odnímat vyznamenání příslušelo prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky. Návrhy na udělení, propůjčení nebo odnětí vyznamenání mohla prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky předkládat předsednictva zákonodárných sborů, vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda České republiky a vláda Slovenské republiky.

Vyznamenaný obdržel insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se udělovalo nebo propůjčovalo vyznamenání in memoriam, obdrželi pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání.

Insignie vyznamenání byl oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Vracení řádových insignií upravovaly stanovy příslušného řádu.

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky mohla dále nařízením zřídit medaile pro příslušníky ozbrojených sil a sborů.
 
Řády, medaile a jiné dekorace se nosily v tomto pořadí:

a) Řád Tomáše Garrigue Masaryka a Řád Milana Rastislava Štefánika v pořadí, v jakém byly propůjčeny,
 
b) řády České republiky a Slovenské republiky,
 
c) československé řády, jejichž propůjčování bylo ukončeno,
 
d) zahraniční řády v pořadí, v jakém byly propůjčeny,
 
e) medaile Za hrdinství,
 
f) medaile Za zásluhy,
 
g) další československé dekorace,
 
h) další zahraniční dekorace v pořadí, v jakém byly propůjčeny nebo uděleny.
 
 
Ode dne účinnosti tohoto zákona nebylo možné udělovat nebo propůjčovat řády, medaile nebo jiná obdobná ocenění podle dosavadních právních předpisů; tím nebylo dotčeno právo nosit insignie těchto řádů, medailí nebo jiných obdobných ocenění.