Stránky

Pamětní medaile 20. výročí osvobození

medaile avers - bude doplněno

medaile revers - bude doplněno

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR byla zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 24. února 1965, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky, jako čestné uznání k ocenění mimořádných zásluh v boji proti hitlerovskému fašismu za osvobození Československa.

Pamětní medaili bylo možné propůjčit československým občanům, kteří měli mimořádné zásluhy v boji proti fašismu doma nebo za hranicemi, zejména těm, kteří se aktivně účastnili domácího odboje nebo partyzánských bojů se zbraní v ruce anebo jinak se významně podíleli na povstání českého lidu v roce 1945, jakož i těm, kteří byli za organizování protifašistické činnosti vězněni.

Pamětní medaili bylo dále možné propůjčit útvarům Československé lidové armády a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, jež byly nositeli historických názvů a bojových tradic protifašistického boje českého a slovenského lidu.

Pamětní medaili propůjčoval prezident republiky na návrh vlády; jednalo-li se o propůjčení medaile vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládal návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra prezidentu republiky přímo. Zároveň s pamětní medailí se vydal diplom.

Diplom k medaili - bude doplněno

Zemře-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým.

Popis medaile:

Pamětní medaile je bronzový kruh o průměru 35 mm. Na líci medaile je kvetoucí lípa symbolizující rozvoj naší socialistické společnosti. Při okraji je nápis: “Dvacáté výročí osvobození ČSSR” a letopočet 1965. Na rubu je samopal rozrážející svazek ostnatého drátu, symbolizující vítězství nad fašismem. Při okraji je nápis: “Za zásluhy v boji proti fašismu” a letopočet 1945.

Stuha medaile je 38 mm široká a má základní barvu šedou. Uprostřed jsou tři 2 mm široké proužky v barvě bílé, červené a modré. Okraj stuhy tvoří 4 mm široký rudý pruh. Pamětní medaile se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.