Stránky

Řád budování socialistické vlasti

Řád budování socialistické vlasti č. 1, osobní “prezidentský” exemplář Klementa Gottwalda

Zatčením resp. odsouzením a popravou Rudolfa Slánského se komunistický režim v Československu dostal do nepříjemné situace. Nejvyšší řád státu udělený jednou jedinkrát a s velikou pompou v červenci 1951 Rudolfu Slánskému byl vlastně udělen zrádci a byl tím kompromitován. Proto bylo rozhodnuto, že řád nebude nadále udělován a bude nahrazen řádem novým.

Spouštěčem celého procesu počátkem roku 1953 bylo politické rozhodnutí stranického aparátu. V podkladech Úřadu předsednictva vlády je odkazováno na rozhodnutí politického sekretariátu ÚV KSČ ze dne 3. ledna 1953. Nicméně při pokusu o dohledání dokumentu bylo autorovi pracovníky Národního archivu sděleno, že dne 3. ledna 1953, tento orgán vůbec nezasedal. Dohledány byly pouze doklady ze zasedání dne 12. ledna 1953, kde byly projednávány zásady pro propůjčení řádů a vyznamenání v roce 1953. Jejich součástí byl i systém peněžitých prémií pro vyznamenané, kde u Řádu socialismu uvádí, že o prémii bude rozhodováno jednotlivě (stále se tedy počítá s jeho možným propůjčením).

Přitom již dne 6. ledna 1953 se uskutečnila porada za účasti zástupců ministerstva vnitra a zástupce Svazu československých výtvarníků. S ohledem na krátkou stanovenou lhůtu (do 5. února 1953) nebyla vyhlášena soutěž, ale bylo doporučeno, aby ke společné práci byli vyzváni prof. Otakar Španiel a prof. Jaroslav Benda. Oba umělci byli o úkolu ihned vyrozuměni a již v pátek 9. ledna 1953 předložili 3 návrhy, z nichž byl vybrán návrh rudě smaltované pěticípé hvězdy se zlatým kotoučem opatřeným malým státním znakem uprostřed. Na zadní straně hvězdy se nacházel kotouč stejné velikosti s nápisem „Za socialistickou vlast“. Hvězda se nachází na zlaté sponě s briliantem. Řádový odznak měl být vyroben z dukátového zlata a měl být zavěšen na rudé stuze s temně rudým středním polem. Jak dále uvádí „Informace pro s. předsedu vlády ve věci politického schválení osnovy „Řádu budování socialistické vlasti“ ze dne 27. ledna 1953“ nový řádový odznak má cenu klenotu, neboť bude dokonale zlatnicky vypracován a jeho skutečná hodnota včetně „brilantu“ bude činit asi 40.000,- Kč.

Nákres byl detailně projednán v neděli 11. ledna 1953 v bytě Dr. Zelenky a na základě nových detailních úprav byl následující den Úřadu předsednictva vlády předložen definitivní návrh, který byl schválen. 

Dne 21. ledna 1953 požádal Úřad předsednictva vlády Státní banku československou, aby pro výrobu 3 kusů nového řádu družstvem Tvar – umělecká řemesla uvolnila 800g ryzího zlata, 2 g platiny a 2 kusy briliantů po 0,25-0,30 kar. V přípisu je upozorňováno, že podle návrhu je přední strana řádu velmi plastická, takže zlatý plech musí být silnější.

Současně byla vypracována osnova vládního nařízení, kterým se zakládá „Řád budování socialistické vlasti“. Návrh nařízení byl schválen na 231. schůzi vlády dne 3. února 1953. Ze spisů Úřadu předsednictva vlády uložených v Národním archivu[1] vyplývá, že při založení řádu úřad objednal 3 řádové odznaky. Úřadu byl předán nejprve řád č. 1 (2. února 1953) ředitelem družstva Tvar Ing. Koželkou. Po schválení vládního nařízení dne 3. února byly pak ve středu 4. února 1953 zaměstnancem družstva Tvar panem Ritterem předány další dva řádové odznaky s čísly 0 a 2. Řádový odznak s matričním číslem 0 byl uložen v inventárním oddělení úřadu, odznak č. 2 byl určen k předání Zdeňku Nejedlému. V Národním archivu jsou dochována dokonce i potvrzení o předání dekorací s těmito čísly a shora uvedenými daty.

Odznak s číslem 1 byl odevzdán prezidentu Klementu Gottwaldovi, odznak č. 2 byl udělen[1] Zdeňku Nejedlému. Prototyp řádu, který měl být uschován v Úřadu předsednictva vlády byl později odevzdán nově zvolenému prezidentu Antonínu Zápotockému (k tomu viz níže v textu). Později proto vznikla potřeba objednat další tři dekorací, které vyrobilo opět družstvo Tvar. 

Řád budování socialistické vlasti č. 1, osobní “prezidentský” exemplář Klementa Gottwalda

V matrice uveřejněné na webových stránkách Archivu Kanceláře prezidenta republiky jsou k řádu uvedeny tyto údaje:

č. matrikynositeldatum propůjčení
1Klement Gottwaldze zákona
2Zdeněk Nejedlý7. února 1953
3Antonín Zápotockýze zákona
4Gustav Kliment (in memoriam) 
5Antonín Novotný10. prosince 1954
6Antonín Zápotocký19. prosince 1954

Řádů budování socialistické vlasti bylo tedy šest, což z něho činí jednu z nejvzácnějších a naprosto unikátních tuzemských dekorací. Formálně uděleny byly pouze čtyři, protože dekorace pod číslem matriky 1 a 3 příslušely Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému ze zákona z titulu funkce prezidenta. Antonínu Zápotockému byl pak řád ještě i udělen v roce 1954 při příležitosti jeho 70. narozenin. 

K jednotlivým záznamů v matrice lze na základě pátrání v archivech uvést ještě následující:

  1. Klement Gottwald – ex lege

V Archivu KPR je založen přípis Úřadu předsednictva vlády č.j. 7013 ze dne 5. února 1953, kterým jsou Kanceláři prezidenta republiky zasílány stanovy řádu. Současně je sdělováno, že předseda vlády prezidentovi republiky osobně předá řádový odznak s matričním číslem 1 ve smyslu zákona č. 247/49 Sb. a vládního nařízení ze dne 3. února 1953 a že za tímto účelem byl předsedovi vlády řádový odznak již předán. K předání tak došlo mezi 3. až 5. únorem 1953.

2. Zdeněk Nejedlý

Na schůzi dne 3. února 1953 se vláda usnesla doporučit prezidentu republiky propůjčit Zdeňku Nejedlému u příležitosti jeho 75. narozenin Řád budování socialistické vlasti. Současně bylo navrženo, aby prezident předal řád osobně v pondělí 9. února před slavností v Národní divadle pořádané téhož dne k 75. narozeninám Z. Nejedlého. Propůjčením měly být oceněny jeho celoživotní zásluhy o politické uvědomění československého lidu v duchu socialismu a ohodnocení jeho vynikající vědecké práce. Zároveň byly vzpomenuty jeho všeobecně uznávané zásluhy o výstavbu socialismu v Československé republice a soustavné upevňování prohlubování československo-sovětského přátelství.

Rozhodnutím ze dne 5. února 1953 prezident rozhodl o udělení řádu, dne 6. února pak Úřad předsednictva vlády odeslal Kanceláři prezidenta republiky dekoraci č. 2, diplom a průkazku za účelem jejich předání vyznamenanému.

Dne 8. února 1953 byla v Rudém právu[1] uveřejněna informace o předání řádu včetně fotografie. Dle uveřejněné zprávy byl řád předán v sobotu 7. února 1953 dopoledne na Pražském hradě.

3. Antonín Zápotocký – ex lege

Antonín Zápotocký byl zvolen prezidentem republiky 21. března 1953. V archivu KPR se nachází složka obsahující záznam o předání dekorací předsedou vlády a ministrem národní obrany prezidentu republiky. Jedním z předávaných řádů byl i Řádu budování socialistické vlasti č. 3. Bohužel záznam obsahuje rozporuplné informace – předání dle textu mělo konat dne 27. května 1953, v závěru textu je však uvedeno datum 28. dubna 1953. Matrika řádu datum předání řádu neuvádí.

4. Gustav Kliment (in memoriam)

Jméno Gustava (Augustina) Klimenta není dnes již tolik známo. Jednalo se o předválečného komunistického politika, zakládajícího člena KSČ, komunistického poslance Národního shromáždění, poválečného člena ÚV KSČ a předsednictva KSČ a ministra (těžkého) průmyslu v letech 1948-1952. Augustin Klement zemřel 22. října 1953.

Necelý měsíc po jeho smrti, dne 19. listopadu 1953 se vláda usnesla navrhnout Gustavu Klimentovi Řád budování socialistické vlasti „in memoriam“. Prezident republiky přijal příslušné rozhodnutí dne 5. prosince 1953.

V Archivu KPR je dále uložen přípis Úřadu předsednictva vlády ze dne 6. ledna 1954, ve kterém je prezidentu republiky zasílán diplom a řádová knížka podpisu. Úřad předsednictva vlády se rovněž dotazuje, jakou formou má být řád doručen vdově po zesnulém soudruhovi. Dokument obsahuje ručně psanou poznámku, že dokumenty byly dne 7. ledna 1954 vráceny Úřadu předsednictva vlády s tím, že forma předání je ponechávána jejich úvaze.

Řád byl tedy udělen rozhodnutím prezidenta republiky z 5. prosince 1953 a předán někdy po lednu 1954.

5. Antonín Zápotocký

Usnesením vlády č. 2528 ze dne 17. prosince 1953 vláda rozhodla o udělení[1] Řádu budování socialistické vlasti Antonínu Zápotockému, oceňujíc při příležitosti jeho 70. narozenin jeho mimořádné zásluhy o výstavbu socialismu v Československu. Současně bylo usnesením č. 2527 schváleno znění blahopřejného dopisu soudruhu prezidentovi k narozeninám. O předání řádu (včetně fotografie) informovalo Rudé právo následující den.[1]

K tomuto udělení jsou k dispozici snímky řádového dekretu a řádové knížky.

Dekret k Řádu budování socialistické vlasti udělenému A. Zpotockému
Průkaz k Řádu budování socialistické vlasti udělenému A. Zápotockému

Oba unikátní dokumenty obsahují informaci, že řád je udělován vládou a nesou podpisy předsedy vlády Viliama Širokého. Podle tehdejšího zákona však řády a vyznamenání propůjčoval prezident republiky, nikoliv vláda. Rovněž tak v jiných případech vláda svým usnesením pouze navrhovala, aby prezident řád té či oné osobě propůjčil.

6. Antonín Novotný

Dne 19. listopadu 1954 se vláda na doporučení politického byra ÚV KSČ usnesla (usnesení č. 2334) navrhnout prezidentu republiky, aby prvnímu tajemníku ústředního výboru KSČ Antonínu Novotnému propůjčil Řád budování socialistické vlasti, a to za vynikající zásluhy o uskutečnění socialismu v Československé republice. Ohledně předání bylo navrženo předání v den narozenin soudruha Novotného, t.j. 10. prosince. Dne 9. prosince 1954 rozhodl prezident o udělení řádu a následujícího dne byl řád skutečně předán. O předání informovalo dne 11. prosince 1954 i Rudé právo.

Filmový záznam z předání řádu je dnes přístupný na internetu v Archivu ČT24.

Zajímavostí rovněž je, že příprava nového řádu proběhla tak rychle, že později – v březnu 1954 prof. Španiel požádal předsednictvo vlády o souhlas s vyhotovením autorského exempláře ve stříbře na vlastní náklady, s označením „Vzorek“ na zadní straně. Důvodem, jak uvádí sám autor, byla skutečnost, že originální model byly krátce termínovanými úkoly, tyto předal úřadům a sám nemá nijakých modelů, kterých by jako autor mohl použít k výstavám jako dokladů své umělecké činnosti. V archiváliích se však nachází i záznam z dubna 1954, ve kterém se konstatuje, že soudruh předseda vlády ve věci nerozhodl, neboť autor nakonec na své žádosti netrval.

V archivu se dochoval i účet za práce ze dne 26. března 1953, Firma O. Španiel na částku 135.000,- Kč. Nicméně otázka honoráře byla ještě řešena. Předložený účet ve výši 135.000,- Kč byl Úřadem předsednictva vlády omylem proplacen v předpokladu, že se jedná o úhradu honoráře obou umělců, tedy i profesora Břetislava Bendy. Honorář v této výši pro každého z umělců se však úřadu jevil neúměrně vysoký. Dohodou s prof. Španielem bylo nakonec ujednáno, že jeho honorář bude činit 100.000,- Kč a to včetně všech prací a expertiz. Zbývající částka 35.000,- Kč bude profesorem Španielem vrácena v příštích dnech.[1] V podkladech se pak nachází i potvrzení ze dne 30. května 1953 o příjmu částky 35.000,- Kč jako zálohy na honorář za spolupráci při vytvoření návrhu řádu potvrzené „Marií Bendovou“, zřejmě manželkou.

Krátká existence řádu byla skončila v únoru 1955, kdy byl změněn jeho vzhled a název změněn na Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti. Dekorace č. 7 byla udělena 25. února 1955 prvnímu náměstkovi předsedy vlády Dr. Jaromíru Dolanskému[1] u příležitosti jeho 60. narozenin.

Závěrem lze snad jen dodat, že Řád budování socialistické vlasti představuje jeden z největších unikátů tuzemské faleristiky.