Stránky

Řád republiky

Řád republiky byl zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce” (později ” Hrdina práce”) za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti. S účinností od 04.07.1977 byla zákonem č. 38/1977 Sb., o novém výtvarném řešení Řádu republiky byla původní podoba Řádu republiky změněna. Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to Řád socialismu (později zrušen), Řád práce, Vyznamenání Za Zásluhy o výstavbu, Vyznamenání Za vynikající práci a Vyznamenání Za statečnost.

Řád republiky se propůjčoval za mimořádné zásluhy o budování Československé republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu. Zároveň s řádem obdržel vyznamenaný diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.

Podle záznamů matriky řádu uložené v archivu kanceláře prezidenta republiky bylo vydáno celkem 863 dekorací. Poslední řád č. 862 byl udělen ministru Františku Oldřichovi, předsedovi VLK ČR. Dekorace č. 863 byla darována Národnímu muzeu.

Řád existoval v několika variantách.

Původní podoba (do r. 1960):

Řád republiky do r. 1960 č. 280 aversŘád republiky do r. 1960 č. 280 revers
Řád republiky do r. 1960 č. 280 etue

Dekorace č. 331 s průkazem a dekretem udělená dne 20. února 1958 plukovníkovi Jaroslavu Dostálovi, bývalému příslušníku čs. vojenské jednotky v SSSR, účastníku bitvy u Sokolova. Manželkou Jaroslava Dostála byla paní Božena Machačová-Dostálová, pozdější ministryně lehkého průmyslu, nositelka Řádu Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti, Řádu 25. února I. stupně a také Řádu republiky č. 208. U níže vyobrazené dekorace se proto ve skutečnosti jedná o etuji od řádu uděleného manželce plukovníka Dostála.

Řád republiky do r. 1960 č. 331 aversŘád republiky do r. 1960 č. 331 revers
Řád republiky do r. 1960 etueŘád republiky do r. 1960 etue

Řád republiky do r. 1960 č. 331 průkaz
Řád republiky do r. 1960 č. 331 průkaz

Řád republiky do r. 1960 č. 365 - dekret

Níže uvedená dekorace č. 365 byla udělena 30. dubna 1960 a jedná se tedy zřejmě o jednu z posledních dekorací prvního typu. Zajímavé je umístění matričního čísla, které není umístěno na rubu řádu pod vavřínovou ratolestí pod písmeny ČSR (viz. např. dekorace č. 280, 331, či snímek dekorace v katalogu Sukeník-Novotný), nýbrž na horní straně závěsu, což je typické až pro pozdější dekorace “ČSSR”.

Řád republiky do r. 1960 č. 365 aversŘád republiky do r. 1960 č. 365 revers
Řád republiky do r. 1960 č. 365 - dekret

2.) Podoba od r. 1960 – 1977:

Řád republiky po r. 1960 aversŘád republiky po r. 1960 revers
Řád republiky po r. 1960 etue k č. 520

Řád republiky po r. 1960 aversŘád republiky po r. 1960 revers
Řád republiky po r. 1960 etue k č. 535

Řád republiky č. 687 – jedná se o jednu z posledních dekorací původního typu (poslední udělená dekorace byla č. 692. Od č. 693 byly udělovány dekorace nového typu (viz. dále na této stránce).

Řád republiky po r. 1960 aversŘád republiky po r. 1960 revers
Řád republiky po r. 1960 etue k č. 687

Popis dle stanov řádu: Řád republiky má tvar oválu 40 mm širokého a 43 mm vysokého, jehož dolní okraj tvoří dvě lipové ratolesti, svázané stuhou do oblouku. Z ratolestí vybíhají dvě žerdě se smaltovanými vlajícími vlajkami, vpředu vlajkou československou, za ní vlajkou rudou. Uprostřed řádu je srp a kladivo, podklad tvoří zeď vystavěná z cihel. Na rubu řádu jsou mezi dvěma proti sobě položenými vavřínovými ratolestmi písmena ČSR (do r. 1960) nebo ČSSR (od r. 1960) a dole matriční číslo (pozn. autora: toto umístění se užívalo pouze u původní podoby. Pozdější model udělovaný po roce 1960 měl matriční čísla umístěná na rubové straně závěsu). Řád je ražen ze stříbra, lipové ratolesti, srp a kladivo jsou pozlaceny. Zlatým závěsem, vytvořeným dvěma lipovými ratolestmi, je zavěšen na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuhaje modrá (barvy pracovního obleku) s 15 mm širokým rudým pruhem uprostřed.

Dekorace v původní podobě byly udělovány pod č. 1 – 692 (poslední dekoraci obdržel prof. MUDr. Petr Rudolf).

Řád republiky se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

 

3.) Nová podoba od r. 1977

– dekorace č. 700 udělená někdejšímu předsedovi Slovenské národní rady a pozdějšímu předsedovi vlády ČSSR Jozefu Lenártovi:

Řád republiky po r. 1977 aversEtuje k Řádu republiky po r. 1977
Řád republiky po r. 1977 reversŘád republiky po r. 1977 revers - detail

Popis nové podoby dle stanov: Řád republiky měl tvar červeného, stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Do středu kose položeného čtverce je umístěna pozlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevným znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníku. Mezi cípy hvězdy jsou pozlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahují okraj odznaku. Na rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní okraj čtverce je spojen lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavomodrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový pozlacený vlys z deseti lipových lístků. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Bílý proužek je široký 2,5 mm, červený 2,5 mm a vlys 5 mm. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričním číslem nahoře.

Jedny z prvních dekorací v nové podobě byly předány některým z představitelů tehdejšího režimu jako náhradní za původní typy (např. 693 Vasil Bilak, 694 Gustav Husák, 695 Josef Havlín, 696 Karel Hoffman, 700 Jozef Lenárt. Dekorace v nové podobě byly vydány pod č. 693 – 863.

Řád republiky č. 833 udělený v roce 1987:
Řád republiky č. 833 aversŘád republiky č. 833 revers
Řád republiky č. 833 avers

V listoadu 2006 byly v rámci prodeje vyznamenání v aukci pořádané Puncovním úřadem prodávany neudělené dekorace z majetku státu. Dekorace č. 897 prodávaná v rámci této aukce představuje autorovi jedno z nejvyšších známých čísel dekorace:

Řád republiky po r. 1977 aversŘád republiky po r. 1977 revers
Etuje k Řádu republiky po r. 1977Řád republiky po r. 1977 revers - detail

Nosila-li se pouze stužka řádu, byla napnuta na pravoúhlé liště rozměru 38×10 mm. Tvoří ji vodorovný proužek bílý, červený a modrý v poměru 2,5:2,5:5. Modrý proužek je překryt kovovým pozlaceným vlysem z deseti lipových lístků. Řád republiky se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé. Řád republiky mohl být udělen i posmrtně; v takovém případě se řád s doklady doručilo rodině vyznamenaného.

Řád republiky bylo možné propůjčit i:

  1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů
    měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
  2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
  3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací příslušný orgán.

Průkaz k Řádu republiky:

Dekret k Řádu republiky (597 x 413 mm):