Stránky

Vyznamenání Za statečnost

Vyznamenání Za statečnost bylo zřízeno vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce” (později ” Hrdina práce”) za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti. Výše uvedeným nařízením byly současně zřízeny další řády a vyznamenání a to:

Vyznamenání Za statečnost se propůjčovalo těm, kdo prokázali statečnost nebo obětavost v zápase s rozvratníky a jinými nepřáteli státu nebo při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo za jiné vynikající projevy občanské statečnosti a odvahy. Vyznamenání Za statečnost propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Zároveň s vyznamenáním dostal vyznamenaný diplom a průkazku jako doklad k nošení vyznamenání.

Vyznamenání Za statečnost má tvar kruhu o průměru 33 mm. V levé polovině vyznamenání jsou dvě ratolesti, vavřínová a lipová, svázané dole stuhou s nápisem “Za statečnost”; vpravo od ratolestí jsou písmena ČSR nebo ČSSR. Na rubu jsou vavřínové a lipové snítky a uprostřed štítek s matričním číslem. Vyznamenání je raženo ze stříbra. Stříbrným závěsným kroužkem je zavěšeno na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je modrá s 9 mm širokým pruhem ve státních barvách uprostřed. Vyznamenání Za statečnost se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Vyznamenání mohlo být uděleno i posmrtně; v takovém případě se vyznamenání s doklady doručilo rodině vyznamenaného. Vyznamenání Za statečnost bylo možné propůjčit i:

 1. souboru osob, které tvoří
  pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů
  měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
 2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru;
  dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
 3. podnikům, ústavům a státním
  orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů
  určil delegací příslušný orgán.

Dekorace 1. typu ČSR:

Vyznamenání Za statečnost ČSR aversVyznamenání Za statečnost ČSR revers

Dekorace 2. typu ČSSR č. 844:

Zajímavé je provedení etuje, kdy byla použita etuje od 1. typu a její čelní strana byla polepena destičkou s novým státním znakem (viz. snímek etuje po odlepení). Obdobný postup zaznamenal autor dokonce i u Řádu Klementa Gottwalda.

Vyznamenání Za statečnost ČSSR aversVyznamenání Za statečnost ČSSR revers

Do matriky řádu bylo uděleno celkem 1504 vyznamenání, z toho 362 do konce roku 1960. Ačkoliv přesný počet dekorací typu ČSR lze pouze odhadnout, jejich počet byl výrazně nižší než dekorací typu ČSSR. Je taktéž zjevné, že značná část dekorací s vyššími čísly nabízených v prodeji jsou dekorace, které nebyly nikdy uděleny. Větší množství neudělených dekorací bylo předmětem aukce Puncovního úřadu v roce 2006. Tyto dekorace byly prodávány včetně původních etují, jejichž provedení odpovídá etujím jiných dekorací z 80. let: