Stránky

Československý válečný kříž 1939

Československý válečný kříž byl zřízen nařízením vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939. Platnost tohoto nařízení byla posléze potvrzena vyhláškou ministra vnitra č. 41/1946 Sb., ze dne 26. ledna 1946 o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.

Stanovy řádu byly pozměněny vládním nařízením č. 30/1949 Sb., ze dne 18. ledna 1949, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.

Československý válečný kříž 1939 byl zřízen Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli na stuze
bronzovou snítkou.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:
Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem títu je rozložený letopočet 1939.Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohli být po jeho zřízení vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili výše uvedené podmínky. Československým válečným křížem z r. 1939 mohli býti dále vyznamenány pluky nebo oddíly a setniny za vynikající a úspěšné splnění úkolu. Kříž mohl býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

S účinností od 15. dubna 1948 (na základě změny provedené vyhláškou č. 41/1946 Sb.) mohl být Československý válečný kříž z r. 1939 udělován také “cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.”

Československý válečný kříž z r. 1939 byl udělován doživotně. Vyznamenaný obdržel současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

Ukázky dekretů k Československému válečnému kříži 1939:

Československý válečný kříž 1939 dekret<

V případě úmrtí je válečný kříž ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž však nesmí být nošen jinou osobou než vyznamenaným. Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčoval prezident republiky, popřípadě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je prezident republiky k tomu zmocnil. 

Válečné kříže existují ve více variantách. Václav Měřička ve své publikaci (Československá vyznamenání, III. část 1939-1948, vydáno Českou numismatickou společností – pobočka Hradec Králové v roce 1974) rozlišuje následujícící varianty (převzato):

Československý válečný kříž 1939 – Londýnské vydání z roku 1940-1941 – (v katalozích je na tuto variantu odkazováno jako VM-11-A):

Dle popisu V. Měřičky: Bronzový kříž červenavého (tmavohnědého) odstínu. Šířka ramen 44 mm, výška včetně ouška 48-49 mm, ouška soudečkovité na ploché stopce a u druhé varianty londýnského vydání je toto ouško vpředu i vzadu oploštělé.  Rozměr se u ouška pohybuje v rozmezí 3,7 x 4 mm přes 4 x 4 mm až do 5 x 4 mm. Závěsný kroužek je tvořen slabým drátem v průměru 10 mm, avšak setkáváme se i s kroužky o průměru 12,25, 13,5  a 14 mm při síle 1,10 až 1,50 mm. Střední medailon v průměru 10,5 mm na lícové i rubní straně. Lev má ostnitý dvojitý ocas.

Československý válečný kříž 1939 londýnské vydáníČeskoslovenský válečný kříž 1939 londýnské vydání

Československý válečný kříž 1939 londýnské vydáníČeskoslovenský válečný kříž 1939 londýnské vydání

U shora uvedené dekorace se zřejmě jedná o druhou variantu londýnského vydání, neboť přední i zadní strana závěsného ouška je zploštělá. Rozměry dekorace jsou 43,6 x 48,4 mm, rozměry závěsného ouška 4 x 4 mm, lícní i rubový medailon je široký 10,5 mm, průměr závěsného drátu 12,3 mm při síle drátu 1 mm. Hmotnost dekorace se stuhou 16,6 g. Povšimněte si, že kruhové medailony na koncích ramen kříže se nedotýkají jejích okrajů a je mezi nimi zřetelná mezera. Šířka stuhy je 39 mm.

Stuha v šířce 39 mm je u závěsného kroužku upravena tak, že složení tvoří nápadně tupý úhel, takže výška zúžené části je jen asi 6 mm. Dle V. Měřičky mají mít modré pruhy zřetelně fialový odstín. Ve skutečnosti je barva skutečně odlišná, rozdíl je patrný i na následujícím snímku – stuha londýnského vydání je vlevo, pražské vydání vpravo:

Československý válečný kříž 1939 - srovnání stuh londýnského (vlevo) a pražského (vpravo)vydání=

U níže uvedené dekorace se rovněž jedná o londýnské vydání a sice o dekoraci z pozůstalosti armádního generála Bohumila Bočka. Bohumil Boček byl za druhé světové války přednostou odboru Ministerstva národní obrany u exilové vlády v Londýně, posléze se stal zástupcem velitele Československé obrněné brigády ve Velké Británii a ještě později velitelem 1. československé pěší brigády v Sovětském svazu. Významně se podílel na poválečné obnově Československé armády, 12. dubna 1945 byl jmenován náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci. Po roce 1948 byl komunistickým režimem uvězněn a zemřel v roce 1952 na následky špatného zacházení a zanedbání lékařské péče. Snímky zaslal pan Mgr. Květoslav Growka:

Československý válečný kříž 1939 – Pražské vydání z roku 1945 (v katalozích je na tuto variantu odkazováno jako VM-11-B):

Bronzový kříž ve světlejším odstínu, šířka ramene 44 mm, výška včetně přisedlého válečkovitého ouška se pohybuje mezi 47,75 mm do 48,25 mm až 48,50 mm, vlatní rozměr ouška je 1,25 mm x 4 mm, ale existují i rozměry 1,5 x 4 mm a 1,6 x 4 mm.  Závěsný kroužek ze slabého drátu o síle 1 mm a v průměru 12,5 mm.

Průměr středového medailonu na lícové straně  je 11 mm, na rubní straně 10,5 mm. Lev na lícové straně má stejně ostnitý ocas jako u vydání A.

Zakončení stuhy vytváří u závěsného kroužku ostřejší úhel ve výšce ca. 20 mm.

Československý válečný kříž 1939 I. pražské vydáníČeskoslovenský válečný kříž 1939 I. pražské vydání

Československý válečný kříž 1939 I. pražské vydáníČeskoslovenský válečný kříž 1939 I. pražské vydání

Rozměry vyobrazené dekorace jsou 44,4 x 49 mm, rozměry ouška 1,5 x 4,2 mm, lícní medailon je široký 11 mm, rubový 10,5 mm, síla závěsného drátu 1 mm, průměr závěsu 12-13 mm (u daného exempláře tvoří závěs elipsu). Hmotnost dekorace se stuhou 14,2 g. Povšimněte si, že kruhové medailony na koncích ramen kříže se narozdíl od londýnského vydání dotýkají okrajů ramen kříže nebo je mezi nimi jen minimální mezera. Stuha je 38,4 mm široká.

Československý válečný kříž – Pražské vydání z roku 1945-1946 (v katalozích je na tuto variantu odkazováno jako VM-11-C):

Dle V. Měřičky bronzový kříž v tmavším (středním) odstínu. Průměr ramene 44 mm, výška včetně kulovitého na krátké úzké stopce přisedlého ouška je 48 mm, u jiných exemplářů 49,75 mm a dokonce 51 mm. Úzká stopka je těžko měřitelná, ale má asi 4-5 mm. Závěsný kroužek ze silného drátu v síle 1,75 mm má průměr 16 až 16,5 mm.

Střední lícový i rubní štítek má průměr 10,5 mm. Lev na lícové straně má ocas hladký, zakončený nahoru rozježenými střapci, od sebe viditelně oddělenémi. Stuha 40 mm, jako u vydání  B. Zakončení stuhy vytváří u závěsného kroužku ostřejší úhel ve výšce ca. 20 mm.

Československý válečný kříž 1939 pražské vydání 1945-1946Československý válečný kříž 1939 pražské vydání 1945-1946

Československý válečný kříž 1939 pražské vydání 1945-1946Československý válečný kříž 1939 pražské vydání 1945-1946

Československý válečný kříž – Varianta D (v katalozích je na tuto variantu odkazováno jako VM-11-D):

Dle V. Měřičky bronzový kříž ve středním odstínu s nádechem do měděna. Šířka vodorovného ramena 44,25 mm, výška včetně ouška je u některých exemplářů 48,25 mm, u dalších 48,5 mm. Ouško je úzké, povrh oblý, vnitřní otvor tvoří válec, jehož průřez má podobu písmene U (obráceného). Plocha ramen je na rozdíl od předešlých verzí vyklenutá. Závěsný kroužek o síle 1,5 mm má průměr 12 mm. Stuha 39 mm široká. Stuha je 39 mm široká.  U lva na líci vybíhá ocas šikmo vzhůru a jeho zakončení tvoří jakýsi uzel, z něhož vybíhající větve vytvářejí podobu osmičky.

Československý válečný kříž 1939 varianta DČeskoslovenský válečný kříž 1939 varianta D

Československý válečný kříž 1939 DČeskoslovenský válečný kříž 1939 varianta D

Vyobrazená dekorace má rozměry 44,3 x 48,6 mm, medailon na líci je 11 mm široký, na rubu pak 12 mm. Závěsný kroužek má  v průměru 12 mm a je 1,5 mm silný. Váha dekorace se stuhou 14,5g, stuha 39 mm široká. Kruhové medailony se dotýkají okrajů ramen kříže.