Stránky

Řád rudé hvězdy

Řády rudé hvězdy před a po 1960

Řád rudé hvězdy byl zřízen vládním nařízením č. 6/1955 Sb., ze dne 8. února 1955, kterým se upravuje udělování čestného titulu Hrdina Československé republiky a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti. Stanovy řádu byly později změněny vládním nařízením č. 44/1955 Sb. ze dne 9. září 1955 a vládním nařízením č. 52/1958 Sb. ze dne 20. srpna 1958.

Řád rudé hvězdy byl založen k ocenění zásluh o obranu republiky a měl být propůjčován za zvlášť úspěšnou činnost k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, zejména za vynikající vynálezy a technická zlepšení ve vojenství dosahující celostátního významu, nebo za zvlášť úspěšnou činnost k upevnění obrany a bezpečnosti republiky, zejména za zvýšení a zlepšení branné přípravy pracujících, jakož i za zvlášť úspěšné plnění bojových úkolů, osobní statečnost a vytrvalost v boji s nepřítelem. Řád rudé hvězdy se propůjčoval mužstvu, poddůstojníkům, důstojníkům a generálům, svazkům, útvarům a jednotkám československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra a jiným občanům, úřadům, závodům a společenským organizacím za vynikající zásluhy o výstavbu ozbrojených sil a obranu Československé republiky jak za války, tak i v míru.

Řád rudé hvězdy nebylo možné propůjčit občanům, jejichž zásluhy nebyly přímo spojeny s činností v bojových akcích nebo s úspěšnou činností při výstavbě ozbrojených sil nebo při upevňování obrany republiky.

Řád rudé hvězdy se propůjčoval:

  • za vynikající bojovou činnost, která přispěla k značnému úspěchu našich vojsk za války,
  • za jednotlivé bojové činy, vykonané při obraně vlasti v míru,
  • za vynikající činnost zaměřenou k podstatnému zlepšení a zvýšení vojenské přípravy pracujících Československé republiky v celostátním měřítku,
  • za vynikající vynálezy a technická zlepšení ve výzbroji a vojenské technice,
  • za mimořádně úspěšnou činnost, která vedla k zvýšení bojové schopnosti ozbrojených sil a obranné schopnosti republiky.

Řád propůjčoval na návrh vlády prezident republiky. Za nové hrdinské činy a bojové zásluhy mohl být Řád rudé hvězdy propůjčen opětovně.

Podle čl. 5 původního znění stanov řádu se Řád rudé hvězdy dále propůjčoval také generálům a důstojníkům z povolání za 15 let obětavé a poctivé práce při výstavbě Československé lidové armády a ozbrojených součástí ministerstva vnitra.Vládním nařízením č. 44/1955 Sb. ze dne 9. září 1955 byl okruh možných příjemců řádu s účinností od 15. září 1955 řádu rozšířen i o poddůstojníky z povolání.Stanovy řádu byly s účinností ke dni 1.10.1958 změněny vládním nařízením č. 52/1958 Sb. ze dne 20. srpna 1958, tak že Řád rudé hvězdy “Řád rudé hvězdy mohl být propůjčen vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů ministerstva vnitra také za vynikající zásluhy při zajišťování vysoké bojeschopnosti a připravenosti ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů ministerstva vnitra prokazované po dobu nejméně 15 let.

Řád rudé hvězdy tvoří plastická pěticípá rudě smaltovaná hvězda s rozpětím hrotů 45 mm. Do středu hvězdy je vsazen stříbrný kotouč s malým státním znakem. Rub je obdobný, v kotouči je však nápis “Za socialistickou vlast”. Hvězda se nosí na stuze barvy rudé, která je 38 mm široká a 55 mm dlouhá. Na okrajích stuhy jsou tmavorudé proužky 3 mm široké, uprostřed stuhy je tmavorudý proužek široký 10 mm. Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří vodorovně položený palcát připevněný na stuze a dvě vavřínové snítky zkřížené pod palcátem a zavěšené do horního hrotu hvězdy. Na rubové straně závěsu se nachází matriční číslo.

Řád rudé hvězdy – model před rokem 1960 (s původním státním znakem)


Řád rudé hvězdy č. 902 – nositelem dekorace byl generál MUDr. Josef Škvařil, hlavní chirurg polní chirurgické nemocnice Rudé armády “Praga” při 1. čs. armádním sboru, po válce velitel zdravotní služby Československé armády.

Řád rudé hvězdy č. 902 před r. 1960 aversŘád rudé hvězdy č. 902 před r. 1960 revers
Řád rudé hvězdy č. 902 před r. 1960 aversŘád rudé hvězdy č. 902 před r. 1960 revers

Řád rudé hvězdy – model po roce 1960 (s novým státním znakem)

Dekorace je víceméně totožná, pouze na rubové straně středového kotouče jsou namísto nápisu “Za socialistickou vlast” umístěna písmena ČSSR.

Dekorace č. 6536 udělená v roce 1986:


Dekorace č. 4203 udělená v roce 1970:


Dekorace č. 4713 udělená v roce 1972:

Zároveň s řádem obdržel vyznamenaný řádovou knížku jako doklad k nošení řádu:

Slovenská verze průkazu:


Stanovy řádu stanoví, že s řádem se předává řádová knížka a nikoliv řádový dekret, jak tomu bylo u některých řádů za civilní zásluhy (např. Řád Vítězného února nebo Řád práce). Řády rudé hvězdy se také většinou vyskytují pouze s malou řádovou knížkou. Autor těchto stránek však přesto zaznamenal výskyt několika velkých dekretů:

Velký dekret k Řádu rudé hvězdy z roku 1969. Udělen při příležitosti 25. výročí Slovenského národního povstání. Rozměry dekretu 42,5 x 30,5 cm.

Velký dekret k Řádu rudé hvězdy z roku 1969. Udělen při příležitosti 25. výročí bitvy o Duklu. Rozměry dekretu 41 x 30 cm. Nositel tohoto dekretu obdržel později ještě další Řád rudé hvězdy, zde už ale opět pouze s malou řádouvou knížkou.

Snímek dalšího dekretu k Řádu rudé hvězdy:

Velký dekret k Řádu rudé hvězdy z roku 1988. Dekret je výrazně větší než shora uvedené, rozměry jsou 51 x 40 cm.

Ačkoliv tedy podle tehdejších platných právních předpisů nemá velký dekret existovat, skutečnost je jiná. U Řádu rudé hvězdy uděleného k výročí bitvy na Dukle později vyznamenaný dle informace z rodiny obdržel ještě jeden Řád rudé hvězdy, avšak již opět pouze s malou řádovou knížkou. Máte-li k dispozici další informace o existenci velkých dekretů, uvítám jejich zaslání stejně jako zaslání případných snímků.

Řád rudé hvězdy se nosí na levé straně prsou. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé. S účinností od 15.10.1958 byla stužka doplněna miniaturou řádu.