Stránky

Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce ČSR

Čestný titulu Hrdina práce byl zřízen nařízením vlády č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Dne 20. května 1959, kterým se upravuje udělování čestného titulu “Hrdina socialistické práce”.  Ústavním zákonem č.  100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960 byla přijata nová Ústava Československé socialistické republiky, kterou byl kromě jiného deklarován i nový název státu – Československá socialistická republika.

Matrika Čestného titulu Hrdina socialistické práce uložená v Archivu kanceláře prezidenta republiky čísluje udělené tituly od č. 1 a počíná běžet rokem 1960.

Původní tituly “Hrdina práce” zřejmě nebyly v praxi nikdy udělovány. Katalog  k výstavě vyznamenání prezidentů republiky z roku 2000 v přehledu vyznamenání udělených jednotlivým prezidentů sice zmiňuje čestný titulu”Hrdina práce” u prezidenta Klementa Gottwalda v roce 1951 a prezidenta Antonína Zápotockého v roce 1953. ale z archivních dokumentů uložených v Archivu Kanceláře prezidenta republiky vyplývá, že prezidentům byly tyto dekorace náležely ze zákona a jako takové jim byly předány (v Archivu KPR je např. dochována zpráv o tom, že dne 27. května 1953 byly Antonínu Zápotockému předána státní vyznamenání, včetně Zlaté hvězdy Hrdiny práce).

Z dobových novinových zpráv vyplývá, že v předvečer Svátku práce byly udělovány pouze Řády republiky a Řády práce, nikoliv však (jako od roku 1960) tituly Hrdina socialistické práce. Nasvědčuje tomu i fakt, že v Archivu Kanceláře prezidenta republiky nejsou k dispozici žádné matriky ani jiné dokumenty k případnému udělování.

V minulých dnech obdržel autor tohoto příspěvku od jednoho z tuzemských sběratelů unikátní fotografie jedné z hvězd Hrdiny socialistické práce udělené v roce 1960 včetně udělovacích dokumentů. Z fotografií je jasné, že přinejmenším po zavedení titulu “Hrdina socialistické práce” v roce 1859 namísto “Hrdiny práce” byly vyrobeny nové etuje s novým názvem, avšak stále ještě s původním státním znakem (titul již byl “socialistický”, republika ještě ne).  Hvězdy udělené v roce 1960 tak měly na rubu uvedena jetšě písmena “ČSR”, na horním závěsném rameni měly pouze dvě podélné rýhy.

V pozdějších letech již byly udělovány hvězdy se zkratkou “ČSSR” avšak stále ještě se dvěma podélnými rýhami na závěsu (min. ještě v roce 1973), přinejmenším roce 1975 (zřejmě po vyčerpání zásob) již pak byl udělován poslední typ dekorací.

Se souhlasem majitele kompletu zveřejňuje autor fotografie udělené  Zlaté hvězdy hrdiny socialistické práce z roku 1960 a udělovacích dokumentů. Zajímavý je výskyt malého průkazu (vedle velkého dekretu), který měl podle stanov titulu existovat, autor příspěvku zatím jeho výskyt nezaznamenal:

Velký dekret k titulu Hrdina socialistické práce z roku 1960:

Malý průkaz k titulu Hrdina socialistické práce z roku 1960:


Comments are closed.