Stránky

Aktualizace stránek 21. března 2009 – Řád socialismu

Přidána nová stránka o Řádu socialismu:

Řád socialismu byl založen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951, kterým kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce”. Řád Socialismu se měl propůjčovat za zcela výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice, získané v budování, v boji s reakcí nebo při obraně státu.

Shora uvedeným nařízením byl kromě jiného zřízen i čestný titul Hrdina práce. Shora uvedené nařízení a stanovy stanovily, že hrdinovi práce, jehož zevním označením je zlatá hvězda Hrdiny práce, propůjčí president republiky zároveň Řád Socialismu.
 
Řád Socialismu propůjčoval na návrh vlády president republiky. Zároveň s řádem měl vyznamenaný dostat diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu.
 
Řád Socialismu tvoří vavřínový věnec o průměru 37 mm se stuhou, jejíž volné konce jsou shrnuty pod jeho dolní částí. Uvnitř věnce je v dolní polovině panorama Hradčan. Na modře smaltované obloze vybíhá za Hradčany pět paprsků, které zčásti přesahují věnec; na středním paprsku spočívá rudá pěticípá hvězda. Kolem věnce mezi paprsky je vsazeno 20 českých granátů. Na rubu řádu je srp a kladivo, pod nimi vavřínová ratolest a matriční číslo. Řád socialismu je ražen ze zlata, panorama Hradčan je z bílého zlata. Zlatým závěsem, vytvořeným lipovými ratolestmi a stužkou s písmeny ČSR, je zavěšen na stuze 38 mm široké a 55 mm dlouhé; stuha je rudá s 15 mm širokým tmavorudým pruhem uprostřed. Řád Socialismu se nosil na levé straně prsou přede všemi československými řády a vyznamenáními. Nosila-li se pouze stužka řádu, byla napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.
 
Řád socialismu bylo možné propůjčit i po smrti; v takovém případě se řád a doklady měly doručit rodině vyznamenaného. Zemřel-li vyznamenaný, ponechal se řád a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesměl nosit. Nebylo-li nikoho z rodiny zesnulého, měl být Řád socialismu a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.
 
Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným  řádu nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, svědčící o tom, že mu byl řád propůjčen nezaslouženě, řád ztrácel. Úřadu předsednictva měl být Řád socialismu a doklady vráceny rovněž v případě při odsouzení ke ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem. V případě ztráty, odcizení a pod. mohl úřad předsednictva vlády vydat náhradní řád za úhradu, kterou sám stanovil. Ztrátu a odcizení byl vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády.
 
Řád socialismu byl nezcizitelný.
 
Řád bylo možné propůjčit i a) souboru osob, které tvořily pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci; b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů mělo určit delegaci velitelství útvaru; dekorování se mělo provádět před nastoupeným útvarem; c) podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů měl delegací určit příslušný orgán.
 
Věci Řádu socialismu měl podle stanov spravovat předseda vlády.

Řád socialismu byl udělen pouze několikrát. Od roku 1953 byl nahrazen Řádem budování socialistické vlasti a od roku 1955 pak Řádem Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti.  Formálně byl Řád socialismu zrušen až nařízením vlády č. 34/1959 Sb. s účinností k 18. červnu 1959.

Na níže uvedených snímcích je zachycen jeden z návrhů Řádu socialismu ze soukromé sbírky v České republice. Dle informací jeho majitele se má jednat o jeden z exemplářů připravených pro výběrovou komisi.

Návrh Řádu socialismuNávrh Řádu socialismu

Návrh Řádu socialismu

V níže uvedené příloze k vládnímu nařízení zveřejněné ve sbírce zákonů je zachycena oficiální podoba Řádu socialismu:

Comments are closed.