Stránky

Matrika Řádu 25. února 1948

Matriky řádů a vyznamenání udělených do roku 1989 jsou, alespoň co se týče civilních řádů a vyznamenání, uloženy v Archivu Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě. Jak již bylo zmíněno v několika příspěvcích, přístup archivu ohledně poskytování údajů z matrik je více než zdrženlivý. V posledních letech není umožněno nahlížení do matrik a v posledních měsících někdy nejsou vyřizovány ani některé emailové dotazy ohledně udělený jednotlivých dekorací a to s odkazem na plánované (avšak stále více zdržované) zveřejnění matrik na internetu.

Archiv nemá ve svém držení matriky vojenských řádů a vyznamenání. V archivu KPR se nenachází ani matriky některých civilních řádů – např. Matrika Řádu 25. února 1948. Dle sdělení paní Mgr. Evy Jarovské z Archivu Kanceláře prezidenta republiky měla být tato matrika původně v držení ministerstva vnitra a měla by proto být v držení Národního archivu ČR.

Autorovi je však známo, že tato matrika se přinejmenším několik let nachází v soukromých rukách. V nedávné době mi umožněno prohlédnutí této matriky a proto rád přináším několik informací, které jsou jinak širšímu okruhu osob nedostupné.

Matrika obsahuje 13.969 položek, z nichž však některé z nich nejsou obsazeny. Zatímco matriky většiny řádů a vyznamenání obsahují poměrně dost údajů (zpravidla číslo dekorace, jméno a příjmení, datum narození nebo bydliště či funkci vyznamenaného a datum předání), je matrika Řádu 25. února 1948 na údaje výrazně skoupější. Obsahuje číslo matriky, jméno a příjmení vyznamenaného, číslo jednancí spisu  a poznámku (např. údaje o odejmutí řádu apod.).

Ačkoliv Řád 25. února 1948 měl 3 stupně (hvězda, stříbrná medaile a bronzová medaile) nejsou tyto třídy v matrice rozlišeny. Nelze proto zjistit, jaký stupeň byl konkrétní osobě udělen.

V úvodu matriky je (bez uvedení čísla matriky) uvedeno 55 osob, kterým byl řád udělen pod č. spisu 0001-0003. Jedná se o tehdejší předstdavitele komunistického režimu. Prvním v pořadí je uveden sám Klement Gottwald, dále zde nalezneme jména jako Václav David, Karel Bacílek, Josef Frank (později popraven v procesu s Rudolfem Slánským, ještě později vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR),  Božena Machačová-Dostálová, Josef Smrkovský, Antonín Zápotocký, Viliam Široký, Zdeněk Fierlinger, Jaromír Dolanský, Vladimr Clementis (rovněž později popraven a ještě později in memoriam “odměněn” Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR), Ludvík Svoboda, Václav Nosek, Prof. Zdeněk Nejedlý, Václav Kopecký, Karel Šmidke, Gustav Husák a další.

Matrika dále po několika stranách poněkud nelogicky pokračuje od čísla matriky 33 (Bedřich Reicin). Následuje Čeněk Hruška, gen. Zdeněk Novák, gen. Jan Satorie, gen. František Janda, gen. Šimon Drgač, gen. Karel Klapálek, gen. Drnec, gen. Škvařll a gen. Bulandr, vše pod číslem spisu 0004. Položky 043 – 050 matriky jsou prázdné.

Od čísla 51 jsou již zápisy víceméně kontinuální, i když jsou zde výjimky. Např. mezi položkami 1300-1500 je řada mezer, na některých stránkách je třeba polovina kolonek nevyplněná. U položek matriky č. 2801-2890 jsou naopak pod každým čísem uvedeni dva různí nositelné řádu.

Mezi nositeli lze nalézt jména jako Vítězslav Nezval (089), Viliam Šalgovič (100), Jindřich Honzl (109), E.F. Burian (110), Jindřich Plachta (111), Bruno Köhler (171), Ivan Olbracht (295) nebo Eduard Manďák, kterému byl téměř o 40 let později udělen Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti.

Řád byl udělen i útvarům – např. Útvar 9600 SNB (191), Osadní lidová milice obce  Libá, okr. Cheb (946), Závodní milice stanice Mariánské Lázně (946), Jednotka lidové milice ze závodu “Rüttgera” n.p. Ostrava-Zábřeh (948), Příslušníkům LM továrňa na výrobu Jehel, n.Č. Budějovice (3197).

V poznámkách lze nalézt zejména zápisy o nedoručení dekretu či vydání dvou dekretů, ale jsou tu např. i následující jiné zajímavé zápisy:

č.. matriky 186 – Jaroslav Lindauer: “Jmenovaný obdržel Řád 25. února I. stupně. Dekret II. stupně vrácen, viz. spis strana 49“,

č. matriky 267 – Dr. Václav Vacek: “Vzhledem k tomu, že jde o dva dekrety stejného čísla matr., nebyl tento dekret doručen”,¨

č. matriky 270 – Oskar Valeš: “Dekret odňat na základě soudního rozsudku.”

č. matriky 317 – Josef Goldmann – “Dekret nebyl doručen, protože jmenovanému byl doručen dekret č. matr. 95 I. stupně (Josef Goldmann je skutečně uveden v matrice i pod. č. 95)

č. matriky 967 – Ján Schlosser: “V důsledku rozsudku vrchního vojenského rozsudku v Bratislavě byl zbaven českých práv občanských”,

č. matriky 983 – Jaroslav Dočekal: “1.4.65 nákup. povolení na miniaturu – sv. 875/07-65″

č. matriky 1245 – Josef Půček: “Byl mu omylem vystaven dekret I. stupně. Po opravení byl doručen dekret II. stupně a dekret I. stupně  byl vrácen. Viz. spis strana 50″

č. matriky 1353 – Otomar Nevyjel: “doplněo při vydání náhradní miniatury dne 18.1.1968″

č. matriky 1744 –  Vladislav Sedláček: “vydáno nákupní povolení na stužku s miniaturou sv. – 999/07-65″

č. matriky 1977 – Jaroslav Beran: “President republiky dnem 6.1.1971 zrušeno rozhodnutí o odnětí Řádu 25. února 1948 – II. stupeň – KPR 8450/70-65 6.1.1971″

č.matriky 2223 Eduard/Josef Frank: “Byl vystaven nový dekret a opraven z Josefa na Eduarda. Starý dekret byl rácen. Viz. spis strana 51″

č.matriky 9780 Vladimír Klein: “Dle telef. hovoru ÚV-KSČ nebyl jmenovanému doručen dekret”.

č.matriky 11.851 – Vojtech Smolák / Jan Anděra: “Oba mají č.matr. 11.851. Se spisu není možné zjistit č.matriyk Vojtecha Smoláka a Jana Anděry.

Comments are closed.