Stránky

Pozvánka na konferenci v Tallinu

8. Medzinárodná faleristická konferencia

8. Internationale phaleristische Konferenz 8th International Phaleristics Conference

Miesto / Ort / Place: Tallinn, Estónsko / Estonia

Hotel Palace, Vabaduse väljak 3, 10141 Tallinn

21. – 22. októbra 2023, 10:00 – 16:00 hod.

Prihlásenie / Anmeldung / Registration:

e-mail: v.kozon@wdm.at, c.lapinsh@tallinnmuseum.com

Poplatky / Gebühren / Fees:

1. konferenčný deň (21.10.) bez večere 50 €; 2-dňový program 150 € (pre členov SFS 100 €)

1. Konferenztag (21.10.) ohne Abendessen 50 €; 2-Tagesprogramm 150 € (für SFS-Mitglieder 100 €)

1st conference day (21.10.) without dinner € 50; 2-day program € 150 (for SFS members € 100)

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – bez tlmočenia

Konferenzsprachen: Slowakisch, Tschechisch, Englisch – ohne Übersetzung

Conference languages: Slovak, Czech, English – without translation

PROGRAM  8. Medzinárodnej faleristickej konferencie v Tallinne, 21.  22. októbra2023

21. október 2023 (sobota, Samstag, Saturday)

10:00 – 10:20 Spomienka na Ing. Rudolfa Rezníčka (1955 – 2022) Erinnerung an Ing. Rudolf Rezníček (1955 –2022) In Memory of Ing. Rudolf Rezníček (1955 –2022)

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A/SK) – SFS, Valery Glushchuk (EE) – SFS, TMOK

10:20 – 10:35 Slávnostné odovzdávanie Čestných a Jubilejných odznakovSFS Feierliche Verleihung von Ehren- und Jubiläumsabzeichen der SFS Ceremonial Award of SFS Honorary and Jubilee Badgesof SFS prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A/SK) – SFS

10:35 – 10:55  Reťaz Radu kniežaťa Pribinu

Die Kollane von Fürst-Pribina-Orden Collar of the Order of Prince Pribina JUDr. Pavol Marciš, MA (SK) – SFS

11:00 – 11:20    Alžbetin rad a medaila Florence Nightingale

Elisabeth Orden und die Florence Nightingale Medaille Order of Elizabeth and Florence Nightingale Medal prof.PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A/SK) – SFS

11:25 – 11:45    Rad socializmu – najvzácnejší československý rad

Orden des Sozialismus – der seltenste tschechoslowakische Orden Order of Socialism – the Rarest Order of Czechoslovakia

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D, LL.M., MCIArb, PhD. (CZ) – SFS, CMOS

11:50 – 12:10    Zvláštna etua Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo“

(1945 – 1949 a neskôr)

Die seltsame Etui des Tschechoslowakischen Militärordens vom Weissen Löwen

„Für den Sieg“ (1945 – 1949 und später)

The Strange Case of the Czechoslovak Military Order of the White Lion “For Victory“ (1945 – 1949 and beyond)

Mgr. Otmar Beneš (CZ) – Vojenský historický ústav Praha, Military History Institute Prague

12:10  13:30  Prestávka / Pause / Break (obed v Palace hoteli / Mittagessen / Lunch at the Palace Hotel)

13:30 – 13:50 Ocenenia počas Horthyho éry v Maďarskom kráľovstve (1920 – 1944) Ehrungen in der Horthy-Ära des Königreichs Ungarn (1920 – 1944) Honours in the Horthy Era of the Kingdom of Hungary (1920 – 1944) Anett Ogoljuk-Berzsenyi, MSc (HU) – SFS

13:55 – 14:15  Zbierka radov z Historického múzea v Ľvove od 18. do 1. polovice 20. storočia

Sammlung der Orden des Lemberger Historischen Musseums von 18. bis 1. Hälfte des 20. Jh. Collection of Orders of Lviv Historical Museum from the 18th to the first half of the 20th Century Iryna Polianska (UA) – Ľvov Historické múzeum, Lviv Historical Museum

14:20 – 14:40  Slovenské národné povstanie

Der Slowakische Nationalaufstand The Slovak National Uprising

Mgr. Viera Kováčová (SK) – Múzeum SNP, Museum of the Slovak National Uprising

14:45 – 15:05 Akseli Gallen-Kallela a Heraldická ruža. Umelecké návrhy pre nový rad za zásluhy 1918 – 1919 Akseli Gallen-Kallela und die heraldische Rose. Künstlerische Entwürfe für einen neuen Verdienstorden in 1918 – 1919

Akseli Gallen-Kallela and the Heraldic Rose. Artistic designs for a new order of Merit in 1918 1919

Tom C. Bergroth (FI) – Tallinn Museum of Orders of Knighthood

15:10 – 15:20  Rad podväzku a Rafaela

Orden des Strumpfbandes und Raphaels Order of the Garter and Raphael

Stephen James Patterson L.V.O. (GB) – Tallinn Museum of Orders of Knighthood

15:25 – 15:45 Tallinnské múzeum rytierskych radov a jeho zbierkaTallinn Museum der Ritterorden und seine Sammlung Tallinn Museum of Orders of Knighthood and its Collection

Catherine Lapinsh (FI) – Tallinn Museum of Orders of Knighthood

15:50 – 16:00  Záver oficiálneho programu konferencie / Ende der Konferenz / End of the Conference

Po každom príspevku je pri dodržaní prednáškového času cca. 5 minútová diskusia / Nach jedem Beitrag erfolgt bei Einhaltung der Vorlesungszeit ca. 5-minütige Diskussion / After each contribution, there will be a 5-minute discussion if the lecture time is adhered to.

16:15 – 18:15  Prehliadka mesta (podľa počasia)

Rundgang durch die Stadt (wetterabhängig) Tour around the city (weather permitting)

18:30               večera v reštaurácii Nautilus / Abendessen im Nautilus Restaurant / Dinner in Nautilusrestaurant

22. október 2023 (nedeľa, Sonntag, Sunday)

10:00 – 11:30 Návšteva Tallinnského múzea rytierskych radov (skupina 1) Besuch des Tallinner Museums der Ritterorden (Gruppe 1)

Visit to the Tallinn Museum of Orders of Knighthood (Group 1) Kuninga 3, Tallinn

Náučné kurzy (skupina 2) Bildungskurse (Gruppe 2)

Master Classes (Group 2) Kuninga 3, Tallinn

Kurz I. Valery Glushchuk – Xray analyzátor a jeho praktické využitie

Kurz II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – Starostlivosť a oprava stúh Klasse I. Valery Glushchuk – RFA-Analysator und seine praktische Anwendung

Klasse II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – Pflege und Wiederherstellung von Bändern Class I. Valery Glushchuk – XRF Analysor and its Practical Use

Class II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – The Care and Restoration of Ribands

11:30 – 12:00    Prestávka na kávu a občerstvenie

Kaffeepause mit Snacks Coffee break with snacks

12:00 – 13:30 Návšteva Tallinnského múzea rytierskych radov (skupina 2) Besuch des Tallinner Museums der Ritterorden (Gruppe 2)

Visit to the Tallinn Museum of Orders of Knighthood (Group 2) Kuninga 3, Tallinn

Náučné kurzy (skupina 1) Bildungskurse (Gruppe 1)

Master Classes (Group 1) Kuninga 3, Tallinn

Kurz I. Valery Glushchuk – Xray analyzátor a jeho praktické využitie

Kurz II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – Starostlivosť a oprava stúh Klasse I. Valery Glushchuk – RFA-Analysator und seine praktische Anwendung

Klasse II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – Pflege und Wiederherstellung von Bändern Class I. Valery Glushchuk – XRF Analysor and its Practical Use

Class II. Tom C. Bergroth / Stephen J. Patterson – The Care and Restoration of Ribands

Pre záujemcov je možné zabezpečiť návštevy iných múzeí v Tallinne /

Für Interessierte können Besuche in anderen Musseen Tallinns organisiert werden / For those interested visits to other museums of Tallinn can bearranged.

Vedecký a organizačný výbor konferencie /

Wissenschaftlicher und organisatorischer Ausschuss der Konferenz / Scientific and organizational committee of theconference:

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD., Viedeň Jerguš Sivoš, PhD., Bratislava

JUDr. Pavol Marciš, MA, Bratislava Catherina Lapinsh, Tallinn

Účasť nahláste do / Anmeldung bis / registration until: 12. 10. 2023

per e-mail: v.kozon@wdm.at, c.lapinsh@tallinnmuseum.com

Comments are closed.