Stránky

Československý vojenský řád “Za svobodu”

Československý vojenský řád “Za svobodu” byl zřízen vládním nařízením č. 105/1946 Sb. ze dne 2. dubna 1946, jímž se zřizuje československý vojenský řád “Za svobodu” jakko vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.

Stanovy řádu byly s účinností ke dni 15. dubna 1948 doplněny vládním nařízením č. 30/1949 Sb. dne 18. ledna 1949, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.

Podle čl. 1 stanov byl Československý vojenský řád “Za svobodu” (v dalším řád) je založen vojenské vyznamenání pro československé i cizí státní občany a uděluje se za činy vojenské v zahraničí nebo ve vlasti v létech 1939 až 1945, jimiž přispěli k osvobození Československé republiky.

Řád mohl být udělen:

 • československým státním občanům, kteří dobrovolně vstoupili do československé zahraniční armády v létech 1939 a 1940 a tím přispěli k vybudování československé armády v zahraničí,
 • československým státním občanům, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali v zahraničí nebo na půdě vlasti proti vetřelcům, a přispěli tím k osvobození Československé republiky, zvláště paktěm, kteří pro takovou činnost byli žalářováni nebo mučeni.
 • Řád bylo možné udělit též cizím státním občanům, kteří se činností v boji zasloužili o osvobození Československé republiky.
 • Po doplnění provedeným vládním nařízením č. 30/1949 Sb. mohl být řád udělen také cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.

Řád má tři stupně:

  • Zlatou hvězdu československého vojenského řádu “Za
   svobodu”.

Zlatá hvězda aversZlatá hvězda revers
Etue k řádovému odznaku I. stupně
Zlatá hvězda - detail reversu

I. stupeň je řádový odznak, jehož základem je pozlacená
hvězda s pěti jehlancovými paprsky vepsaná do kruhu o průměru 55
mm. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, dotýkající se vnějškem
lomu paprsku hvězdy. Uprostřed kruhového terče jest zmenšený motiv
medaile (viz níže), jejž v mezikruží obepíná nápis “ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKA”. Hvězda je podložena postříbřeným věncem
z lipových listů o průměru 40 mm;

  • Stříbrnou medaili československého vojenského řádu “Za
   svobodu”
   .

Stříbrná medaile avers
Stříbrná medaile revers

II. stupeň je stříbrná medaile o průměru 35 mm, která má
na líci relief dvou hlav československých vojínů v přílbě
s nápisem “ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKA”. Na rubu střed medaile
vyplňují dva zkřížené meče. Nahoře na stuze je nápis “Pravda
vítězí”, pod tímto nápisem trojlistá lipová ratolest. Dole pod
zkříženými meči letopočet “1939 – 1945”. Medaile je zavěšena na
stuhu poutkem;

  • Bronzovou medaili československého vojenského řádu “Za
   svobodu”.

Bronzová medaile téhož ražení jako medaile
stříbrná:

Bronzová medaile avers
Bronzová medaile revers

Stuha je 37 mm široká, 60 mm dlouhá, z moirée hedvábí
a je rozdělena takto: uprostřed modrý pruh o šířce 23 mm,
ohraničený dvěma bílými proužky o šíři 1 mm, a na obou okrajích
stuhy červený pruh 6 mm široký.

Řád se uděloval doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostal
zároveň diplom, který který ho opravňoval řád nosit.

Zemřel-li vyznamenaný, ponechal se řád dědicům, kteří jej však nesměli nosit.

Řád propůjčoval prezident republiky, po případě
ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud k tomu byli prezidentem zmocněni.

 

Podle stanov řádu, které byly součástí shora uvedeného vládního nařízení, se řád neměl udělovat in memoriam. Přesto však zřejmě v praxi k udělování in memoriam docházelo – viz. např. snímky níže uvedené dekorace udělené v listopadu 1949 in memoriam (č. matriky 225).

Řád za svobodu udělený in memoriamŘád za svobodu udělený in memoriam